W dniu 12 lutego br. Minister Elżbieta Radziszewska zorganizowała spotkanie Podzespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, Związku Dużych Rodzin 3+, Fundacji Pomocy Samotnej Matce Pro-Vita, Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Rady ds. kobiet w siłach zbrojnych, Stowarzyszenia Damy Radę, Centrum Praw Kobiet, Demokratycznej Unii Kobiet, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców Progenia, Fundacji Razem Lepiej, Fundacja Pomocy Kobietom i Dzieciom, a także przedstawicielki Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Pani Beata Balińska oraz Magdalena Gryszko.

Spotkanie poświęcone było m.in. określeniu celów i zadań Podzespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także prezentacji przyjętego przez Rząd projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz dyskusji nad nim.


źródło: rownetraktowanie.kprm.gov.pl

© Fundacja Razem Lepiej
Obserwuj nas: